گوهردام نماینده فروش شرکت هنکه آلمان در ایران (Gohardam is Represantative of Henke Sass Wolf)