کمربند علامت‌گذار فحلی گوسفند و بز کربل (Kerbl Ram Harness for sheep and Goat)