پایوت اسپرم 0.5 سبز مینی‌تیوب (Minitube semen Straw-0.5-Green)