پایوت اسپرم یک دوم مینی‌تیوب (Minitube Semen Straw, 0.5ml)

پایوت اسپرم یک دوم مینی‌تیوب (Minitube Semen Straw, 0.5ml)