غلاف تلقیح گاو مینی‌تیوب آلمان (Minitube Universal Sheath for Bovine insemination)