نحوه استفاده رطوبت سنج علوفه درامینسکی (DRAMINSKI Moisture Level)