دستگاه شیر آزما درامینسکی (DRAMINSKI Mastitis Detector Standard)