دستگاه فحل یاب گاو و اسب درامینسکی (DRAMINSKI Estrus Detection for Cattle and Horse)