دستگاه تشخیص فحلی گاو و اسب درامینسکی (DRAMINSKI Estrus Detection for Cattle and Horse)

دستگاه تشخیص فحلی گاو و اسب درامینسکی (DRAMINSKI Estrus Detection for Cattle and Horse)