دستگاه تشخیص فحلی و آبستنی گاو و اسب درامینسکی (DRAMINSKI Estrus Detection for Cattle and Horse)