آبخوری فلزی شناوردار دام کربل (KERBL float bowl)

آبخوری شناوردار فلزی کربل